درباره ی تاو انرژی

  1. استراتژی و اهداف:

خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و توزیع                      

            در شبکه های تحت پوشش، کنترل کمیت وکیفیت عرضه فرآورده های نفتی

  1. مدیریت
  1. چارت سازمانی
  1. برنامه توسعه
     
  2. مجوزها