شرح خدمات

  • خرید و حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
  •  توزیع سوخت در شبکه های تحت پوشش
  •  کنترل کمیت وکیفیت عرضه فرآورده های نفتی
  • اجرای طرح کهاب در کلیه جایگاههای تحت پوشش
  • اجرای مانتورینگ سراسری جایگاهها